Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุข   เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษาถึงเหตุและปัจจัยของอายุขัยเฉลี่ยในประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในบางประเทศหรือบางบริเวณที่พบว่ามีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรมากกว่าที่อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ หรือแม้แต่ในทางกลับกัน โดยการศึกษาถึงเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุขัยเฉลี่ยที่ลดน้อยลงหรือน้อยกว่าในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ นั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสุขภาพของประชากรทั้งในแง่ป้องกันและส่งเสริมลักษณะการดำรงชีพที่ดี (healthy life style)

   จะเห็นได้ว่า เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนั้น มิได้เป็นศาสตร์แห่งการต่อต้านความแก่ชราหรือทำให้มนุษย์นั้นอยู่ยงคงกระพัน หากแต่มีจุดประสงค์หลักเพื่อทำให้มนุษย์นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีช่วงอายุขัยที่สุขภาพดี (healthy life span) มากกว่าช่วงอายุขัยที่ทุพพลภาพ (disability life span) มีความสมวัยตามช่วงอายุ โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคกระดูกพรุน โรคไขข้อเสื่อม โรคสมองเสื่อม เป็นต้น มุ่งหวังที่จะทำให้คุณภาพชีวิต (quality of life) ของประชาชนดีขึ้น โดยเน้นไปที่ลักษณะของการดำรงชีวิตที่ดีและวิถีแห่งธรรมชาติเป็นหลัก

การให้บริการของเรา

   “ เป้าหมายคือ การกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อให้ร่างกายใช้ศักยภาพของตนเองในการซ่อมแซม  และฟื้นฟูตนเองให้อยู่ในสภาพปกติ”

 • การตรวจวิเคราะห์สุขภาพ
 • โปรแกรมบำบัด (Health Program)
 • การล้างพิษเพื่อสุขภาพ (Detoxification)
การตรวจวิเคราะห์สุขภาพ
 • ตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด (Live Blood Analysis)
 • ตรวจวิเคราะห์ร่างกาย (Bio-electrical Impudence  Analysis)
 • ตรวจเลือดขั้นสูงทางห้องปฏิบัติการ (Advance Laboratory)
Health Program โปรแกรมบำบัด
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Life Style Medicine)
 • การดูแลสุขภาพตามแบบ “ชีวจิต”
 • วิตามิน เมกะโดส (Mega Dose Vitamin)
 • วิตามิน มินิโดส (Mini Dose Vitamin)
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุข ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 11011, 11001
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.