Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง   ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ JCI มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมากกว่า 30 ท่าน มีห้องตรวจมากถึง 8 ห้อง ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยและให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งการป้องกันการบูรณะและการรักษาฟันและช่องปากและการให้บริการทันตกรรมเพื่อความงาม
การให้บริการของเรา
1. เวชศาสตร์ช่องปาก
- การวินิจฉัยรอยโรคของพยาธิสภาพในช่องปาก
2. ศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิโลเฟชียล
- การรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งนอกเหนือจากการถอนฟัน และการผ่าฟันคุดแล้ว ยังรวมถึงการผ่าตัดอวัยวะต่างๆ บริเวณช่องปากและใบหน้า
3. ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมใส่ฟัน
- การรักษาโดยการทำฟันปลอม เพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม
4. ทันตกรรมรากเทียม
- การรักษาโดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียมให้มีรูปร่างและการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ด้วยระบบ Digital  ซึ่งเป็นเครื่องตรวจปริมาณกระดูกและแสดงโครงสร้างที่สำคัญของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าสำหรับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุดทำให้ประสิทธิภาพในการฝังรากเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งยังลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำรากฟันเทียมแบบระบบเดิม (Analog) ได้ดีมากขึ้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟันเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
5. ทันตกรรมบูรณะช่องปากและใบหน้า 
- การรักษาโดยการทำของเทียมเพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆ บริเวณใบหน้าและช่องปาก
6. ทันตกรรมรักษารากฟัน 
- การรักษาอาการเจ็บและการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทและปลายรากฟัน
7. ปริทันตวิทยา หรือโรคเหงือก 
- บริการดูแลให้คำปรึกษาโรคเหงือกอักเสบ ปริทนต์อักเสบภาวะมีกลิ่นปาก รวมถึงการทำศัลยกรรมปริทนต์เพื่อแก้ไขสภาพเหงือกให้สวยงาม
8. ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว 
- การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการบดเคี้ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งการสบฟัน ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร รวมทั้งการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้า
9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
- การรักษาฟันและโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในช่องปากสำหรับเด็ก การเคลือบหลุมร่องฟัน
10. ทันตกรรมจัดฟัน 
 - การรักษาโดยการจัดการเรียงตัวของฟัน เพื่อให้มีการสบฟันที่ดี มีความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. คลินิกกลิ่นปาก (Fresh Breath Clinic)
 - ลดจำนวนเชื้อที่เป็นสาเหตุลง โดยการดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างดี เน้นการทำความสะอาดทั้งฟันและลิ้น ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน รวมทั้งกำจัดและรักษาปัญหาหรือพยาธิสภาพภายในช่องปากที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ เช่น ฟันผุ วัสดุอุดฟันที่มีสภาพไม่ดี โรคเหงือกอักเสบ เป็นต้น
อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
   มีเครื่อง  CBCT และ Oral scan / Panaromic x - Ray ที่สามารถเอ็กซเรย์ช่องปากและใบหน้าพร้อมการแปรผลอย่างชัดเจนเครื่องมือทุกชนิดผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล มีการใช้ oral camera เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียด โดยมีการร่วมปรึกษากันระหว่างผู้ใช้บริการกับทันตแพทย์ เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
วันเวลาทำการ
ทุุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ทันตกรรมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10653, 10654, หรือ 090-198-7692, 061-420-2818
โทรสาร : 02–109-9126 ต่อ 10651  
Call Center : 1745


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.