Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์พัฒนาการเด็ก   โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ Bsmart ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เด็กได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนา ความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก โดยการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดี เพื่อให้เด็กมีทั้งความเก่ง เป็นคนดีและมีความสุข จึงเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรที่รวมผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพในการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ
 2. แพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 3. จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 4. นักแก้ไขการพูด
 5. นักกิจกรรมบำบัด
 6. นักจิตวิทยาคลินิก

   โดยมีระบบการทำงานที่มีการดูแลร่วมกันของทีม และเรายังเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียน ในการดูแลเด็กให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางมีสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเฉพาะต่อการกระตุ้นฝึกในแต่ละด้าน เช่น ห้องสำหรับฝึกพูดแก้ไขด้านภาษา ห้องกิจกรรมบำบัด ห้อง Snoozelen ห้องประเมินทางจิตวิทยา อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ อุปกรณ์สำหรับ ตรวจประเมิน IQ บุคลิกภาพ และความสามารถด้านการคิดคำนวณอ่านเขียน

การให้บริการของเรา

 1. ประเมินและตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับพัฒนาการพฤติกรรม และด้านสุขภาพจิต
 2. รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการพฤติกรรม การเรียน อารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น เช่น ซน สมาธิสั้น ปัญหาด้านภาษา ออทิสติกสเปคตรัม ติดเกม เกเร ก้าวร้าว ความเครียด ซึมเศร้า เป็นต้น
 3. ประเมินระดับเชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ การคำนวณอ่านเขียน
 4. ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน แก้ไขปรับพฤติกรรม กิจกรรมบำบัด แก้ไขปัญหาด้านภาษา
 5. ทำจิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัว
 6. ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูรวมทั้งปัญหาการอยู่ร่วมกันในครอบครัว

วันเวลาทำการ
วันอาทิตย์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 - 18:00 น. วันเสาร์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์พัฒนาการเด็ก ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10288 / 098-280-1086 (8.00 – 18.00 น.)
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.