Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว

29 มิ.ย. 2565


   เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยนพ.พรเทพ  สีตลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และชมรม จป. สรพ.๒ ร่วมใจปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน ๙,๙๙o ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
   โครงการ จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว เป็นโครงการที่ร่วมมือร่วมใจกันของหลายฝ่ายเพื่อน้อมนำพระราชดำริไปขยายพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลน และปกป้องพื้นที่ชายฝั่งในเขตบางขุนเทียนจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ที่ปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งร่นเข้ามาถึง 1000 เมตร
   โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนเป็นอย่างมากเพราะการขยายพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าโกงกางนอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้อนยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใกล้ชายฝั่งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย


ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.