Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. จรัญ บุษกรเรืองรัตน์
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรากเทียม

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมรากเทียม
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขา D.D.S
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
  • ฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.