Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. กรอบกาญจน์ วิชิตนาค
ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยาเด็กและตาเข

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ตาเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
จักษุวิทยาเด็กและตาเข
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข
  • ในสังกัดราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.