Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ชนกานต์ สุขณีวัฒน์
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
เกี่ยวกับโรค:
ผิวหนังเด็ก ผื่น ภูมิแพ้
ภาษาที่พูด:
ไทย ,อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2557
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561
วุฒิบัตรสาขา
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาตร์ ปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาตร์ตจวิทยา ปี พ.ศ. 2560

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.