Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 พร้อมทุกสถานการณ์ ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสากล ผู้ใช้บริการไว้วางใจต่อเนื่อง

25 ธ.ค. 2563   โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ แม้โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ไม่กระทบมีผู้ใช้บริการต่อเนื่องไว้วางใจ ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสากล
   นายแพทย์พณะ จันทรกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ แม้จะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและบริการของโรงพยาบาล โดยมีการเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยี สถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 มีผู้ใช้บริการต่อเนื่องทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ไว้วางใจ ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสากล The Joint Commission International (JCI))            
   สำหรับผู้ใช้บริการที่มีความกังวลใจในการเข้ารับบริการโรงพยาบาล สามารใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบ BPK Connect รวมถึงกรณีผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ก็สามารถใช้ระบบดังกล่าวโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลได้เช่นกัน
   ด้านบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ผ่านการอบรมและปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบความเสี่ยงใดๆ รวมทั้งทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลได้รับการดูแลให้ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ามารับบริการ หากมีบุคคลที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการตรวจค้นหาโรค ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งบริการคลินิกพิเศษ (Acute Respiratory Infection Clinic) บริเวณชั้น M เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ สำหรับดูแลผู้เข้าตรวจคัดกรองและผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือหากท่านผู้ใช้บริการมีความต้องการตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยไม่ต้องลงจากรถ ทางโรงพยาบาลได้จัดบริการในรูปแบบ DRIVE THRU COVID-19 TESTING เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด
   ตลอดระยะเวลาช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา มีผู้สอบถามและเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ระบาดรอบใหม่ใกล้เคียงเขตพื้นที่ โดยทางโรงพยาบาลขอยืนยันและแจ้งให้ทราบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการผู้ป่วย และยังมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลได้ดูแลรักษา มั่นใจในความปลอดภัยในด้านต่างๆ กับมาตรการที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ภายใต้มาตรฐานสากล”

ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.