Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพญ. นันทศิริ กาญจนปทุม
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน
พญ นิตยา ฉันทวานิช
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
พญ. นุชจรี สินสุขพร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. น้ำฝน อัศวโรจน์พงษ์
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
นพ. บัณฑิต สิมะเกษม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgery),เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,เวชศาสตร์การกีฬา
นพ. บุญชัย จิระกรานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. ประณิธิ สาระยา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคหัวใจ หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด Intervention Cardiologist
นพ. ประธาน นันทอารี
ประสาทวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา
นพ. ประพัฒน์ สุจริต
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
พญ. ปริญญดา ชินวงศ์
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: การคัดกรองความเสี่ยงของโรค เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันก่อนเกิดโรค และให้การรักษาโดยประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำรวมทั้งการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต
นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,เวชบำบัดวิกฤต
นพ. ปารเมศ สุไลมาน
ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่,เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.