Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. วงศิยา เวียรศิลป์
ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ เฉพาะทางโรคผิวหนัง มะเร็งผิวหนัง ความงามและศัลยกรรม/เลเซอร์ผิวหนัง
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์เฉพาะทางโรคผิวหนัง มะเร็งผิวหนัง ความงามและศัลยกรรม/เลเซอร์ผิวหนัง
นพ. วชิรา ธนาประชุม
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม-เบาหวาน-ไทยรอยด์
พญ. วรนรี วินะยานุวัติคุณ
ผิวหนังและความงาม
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ผิวหนังและความงาม
นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์
อายุรกรรมโรคมะเร็ง
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: Oncologist
นพ. วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล:
ความเชี่ยวชาญ: โรคหัวใจ
ทพญ. วราภรณ์ บุรวัชระไชย
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน
ทพญ. วรารัตน์ รุ่งรติกุลธร
ศัลยกรรมช่องปาก
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมช่องปาก
นพ. วสันต์ โกสิย์ไกรนิรมล
รังสีวิทยาวินิจฉัย
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. วัชระ อัครชลานนท์
ศัลยศาสตร์ (General Surgery)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. วิจารณ์ เทวธารานันท์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
พญ. วิจิตร งามขจรวิวัฒน์
กุมารแพทย์ทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว
ทพ. วิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
ทันตกรรมโรคเหงือก (ปริทันต์)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมโรคเหงือก (ปริทันต์)
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.