Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. บัณฑิต สิมะเกษม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgery),เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,เวชศาสตร์การกีฬา
นพ. บุญชัย จิระกรานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
นพ. ประณิธิ สาระยา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคหัวใจ หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด Intervention Cardiologist
นพ. ประธาน นันทอารี
ประสาทวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา
พญ. ปริญญดา ชินวงศ์
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: การคัดกรองความเสี่ยงของโรค เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันก่อนเกิดโรค และให้การรักษาโดยประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำรวมทั้งการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต
นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,เวชบำบัดวิกฤต
นพ. ปารเมศ สุไลมาน
ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่,เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่
นพ. ปิติพงศ์ จู่ภิบาล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgery), เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคกระดูกและข้อ (เข่า สะโพก ไหล่ การบาดเจ็บจากกีฬา)
พญ. ปุญญสิริ จินดากุล
จักษุเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital,Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคต้อหิน
นพ. ผดุง หนังสือ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
นพ. พงศ์ปณต ศรศักรินทร์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgery)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.