Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. ประพัฒน์ สุจริต
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
พญ. ปริญญดา ชินวงศ์
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: การคัดกรองความเสี่ยงของโรค เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันก่อนเกิดโรค และให้การรักษาโดยประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำรวมทั้งการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต
นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ,เวชบำบัดวิกฤต
นพ. ปารเมศ สุไลมาน
ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่,เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่
นพ. ปิติพงศ์ จู่ภิบาล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgery), เวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคกระดูกและข้อ (เข่า สะโพก ไหล่ การบาดเจ็บจากกีฬา)
พญ. ปุญญสิริ จินดากุล
จักษุเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital,Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคต้อหิน
นพ. ผดุง หนังสือ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
นพ. พงศ์ปณต ศรศักรินทร์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgery)
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ผศ.ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร
ทันตกรรมประดิษฐ์
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ครอบฟัน,ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน,ใส่ฟันบนรากฟันเทียม
พญ พรนภา โสภณชัย
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
พญ. พรพรรณ เทียนชนะไชยา
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ระบบทางเดินอาหาร
พญ. พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาล: Bangpakok 9 International Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.